En Yeni İçerikler

Tapuda Vekaletname ile Satış

Tapuda satış, ipotek tesisi, bağış vs. gibi işlemler için noterde ya da konsoloslukta düzenlenen vekaletname ile bir başkası vekil olarak atanabilir. Vekile verilen yetki oldukça önemli olduğu için bazı hususlara dikkat edilmelidir. Vekaletnamelerde Nelere Dikkat...

İmar Planı Değişikliği Değer Artış Payı Yönetmeliği

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ 15.09.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre: Min. 1.000 m2 alanlı imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde...

İmar Planları’na Dava Açma Süreleri

Yeni yapılan imar planları ilgili idarede 1 ay boyunca askıda kalır. Askı süresi boyunca dava açılamaz. Askı süresi tamamlandıktan sonra dava açılabilir.   Yeni yapılan imar planlarına itiraz etme ve dava açma süreleri ile ilgili alternatifler...

İntifa Hakkı Kuruluşunda Tapu Harcı Hesaplaması

İntifa hakkı kuruluşu harçlarının hesabında, kayıtlı değerin 1/3’ü çıplak mülkiyete 2/3’ü intifa hakkına ayrılır. - Taşınmazın intifa hakkını alacak olan kişi taşınmazın emlak vergi değerinden az olmamak üzere, gerçek alım-satım değerin 2/3’ü üzerinden, - Mülkiyet sahibi...

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken ögeler aşağıda belirtilmiştir.   Ön İnceleme Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri için önceden yapılması gereken çalışmalar: Taşınmazın konumlandığı parselin güncel imar durumunun belediyeden öğrenilmelidir, Parselin ya da bağımsız bölümün tapu kayıtları...

İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

İnşaat Sözleşmelerini 4 ana başlık altında toplanır, bunlar; 1- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 2- Hasılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 3- Bedel (ücret) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 4- Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri’dir.   1. ARSA PAYI KARŞILIĞI (KAT KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Daha...

Emsal Kira Nedir?

Emsal Kira Bedeli Nedir? “Emsal Kira Bedeli”, Gelir Vergisi Kanunu'nun ev kirasız olmaz anlayışı sebebi düzenlenmiş olup hiç kimsenin gayrimenkulünü emsalinden daha düşük bir bedelle veya bedelsiz olarak kiraya veremeyeceğini kabul etmekte ve mükelleflerin emsal...

Hisseli Arsalarda Arsa Payınızı Satabilir Misiniz?

Hisseli Arsa Nedir? Bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Malikler arsa üzerinde eşit  ya da farklı oranda hisseye de sahip olabilirler. Konu arsa “Elbirliği Mülkiyeti’nde” ise yani paydaşların hisse oranları tapu...

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını talep etme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar bu ön sözleşme ile ana sözleşmenin imzalanmasını hüküm altına almak isterler. Ön sözleşmenin imzalanması ile taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde...