Tapuda Vekaletname ile Satış

Tapuda satış, ipotek tesisi, bağış vs. gibi işlemler için noterde ya da konsoloslukta düzenlenen vekaletname ile bir başkası vekil olarak atanabilir. Vekile verilen yetki...

İmar Planı Değişikliği Değer Artış Payı Yönetmeliği

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ 15.09.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre: Min. 1.000 m2 alanlı imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat...

İmar Planları’na Dava Açma Süreleri

Yeni yapılan imar planları ilgili idarede 1 ay boyunca askıda kalır. Askı süresi boyunca dava açılamaz. Askı süresi tamamlandıktan sonra dava açılabilir.   Yeni yapılan imar...

İntifa Hakkı Kuruluşunda Tapu Harcı Hesaplaması

İntifa hakkı kuruluşu harçlarının hesabında, kayıtlı değerin 1/3’ü çıplak mülkiyete 2/3’ü intifa hakkına ayrılır. - Taşınmazın intifa hakkını alacak olan kişi taşınmazın emlak vergi değerinden...

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken ögeler aşağıda belirtilmiştir.   Ön İnceleme Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri için önceden yapılması gereken çalışmalar: Taşınmazın konumlandığı parselin güncel...

İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

İnşaat Sözleşmelerini 4 ana başlık altında toplanır, bunlar; 1- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 2- Hasılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 3- Bedel (ücret) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 4- Kamu...

Emsal Kira Nedir?

Emsal Kira Bedeli Nedir? “Emsal Kira Bedeli”, Gelir Vergisi Kanunu'nun ev kirasız olmaz anlayışı sebebi düzenlenmiş olup hiç kimsenin gayrimenkulünü emsalinden daha düşük bir bedelle...

Hisseli Arsalarda Arsa Payınızı Satabilir Misiniz?

Hisseli Arsa Nedir? Bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Malikler arsa üzerinde eşit  ya da farklı oranda hisseye de sahip olabilirler....

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını talep etme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar bu ön sözleşme ile ana sözleşmenin imzalanmasını hüküm altına almak isterler....

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Gayrimenkul Edinimleri

Ticaret şirketleri yerli ve yabancı şirketler olarak iki kısımda değerlendirilebilir.   Yabancı Şirketler Yabancı Ülkelerde, kendi ülkelerinin mevzuatına göre kurulmuş Ticaret Şirketleridir.   Yerli Şirketler Ülkemizde, ülkemiz mevzuatına göre kurulmuş,...

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla aşağıda gösterilen her türlü taşınmazı edinebilir. Konut, İşyeri, Arsa, Tarla Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi 2 yıl içinde...

Tarım Arazilerinin Sınıflandırılması, Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüklerinin Belirlenmesi

Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen: Mutlak tarım arazileri, Marjinal tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Örtü altı tarımı yapılan...

İstanbul İmar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/5/2018 tarihli ve 30426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin yirmi yedinci...

İmar Barışı

İmar Affı başvuruları 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı.

Due Diligence (Ayrıntılı İnceleme Raporu) Nedir?

Due Diligence raporu genellikle şirket değerlendirmelerinde yapıldığı bilinmektedir fakat gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması, proje geliştirme çalışmalarında da yapılmaktadır. Her due diligence raporunun içeriği yapılacak...

Gayrimenkullerin Satış ve Kiralama Sözleşmeleri Döviz ile Yapılamayacak

Gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri 32 sayılı karar ile sadece Türk Lirası olarak yapılabilecek. Daha önce döviz cinsinden yapılmış olan sözleşmelerde yer alan para...

Ortak Alan/Ortak Yer Nedir?

Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerleridir. Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun...

Platform Üstü Yapılarda Binalar Arasında Olması Gereken Mesafe

Platform Üzerinde Yapılan Bloklar Arasında Mesafe Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde 1’den fazla blok bulunması durumunda: Bloklar arasında en az yapının ana kitlesi...

Planlı Alanlarda Bahçe Mesafeleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne Göre Bahçe Mesafeleri Uygulama imar planında farklı bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; Yüksekliği 4 kata kadar olan binalarda: Ön bahçe     ...