Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

0
4775
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla aşağıda gösterilen her türlü taşınmazı edinebilir.
 • Konut,
 • İşyeri,
 • Arsa,
 • Tarla
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi 2 yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, Tarım İl Müdürlüğü) onayına sunmak zorundadır.
 
Sözleşmenin şekli:
Taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlükleri’nde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.
Noter’de taşınmaz için “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması mümkündür fakat “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir.
 
Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar:
 • Yabancı uyruklu bir gerçek kişi en fazla 30 ha. (300.000 m2) taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekmektedir. Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 71 ilde bu prosedür kaldırılmıştır.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.
 • Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.
 
Başvuru evrakları:
 • Taşınmazın Tapu Senedi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • Kimlik belgesi/pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 • İlgili Belediyeden alınan taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'',
 • Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK),
 • Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).
 • Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,
 • Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.
 
Yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin özellikleri:
 • TC Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler,
 • Yabancı ülke noterlerince ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.
 • 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.
 
İşlemin mali yönü:
 • İlgili Belediyeden alınan ''Emlak Rayiç Değeri''nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)
 • Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2018 yılı için en fazla 103,5x 2.5TL )
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. (2018 yılı için: 483,5 TL)
 
Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri:
Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri, 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi, 16/08/2012 tarihli“2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ve 2012/13(1735) sayılı genelge ile düzenlenmiştir.
 
Bu şirketler Türkiye'de kurulu olup tüzel kişiliği adına işlem yapıldığından, ortağı veya kurucusunun uyrukluk durumuna veya şahsen ülkemizde taşınmaz edinebilen kişi olmasına bakılmaz.  Bu şirketlerin ediniminde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
 
Bu kapsamda Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacak yetki belgeleriyle belirlenen şirketin yabancı sermaye oranı ve ortaklık yapısına göre, ilgili yönetmelik kapsamında Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvuru prosedürü izlenip izlenmeyeceği dikkate alınarak işlemlere yön verilir.
 
 
Not: bilgiler https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-tasinmaz-edinim-rehberi linkinden derlenmiştir.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here