İstanbul İmar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

0
4409
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/5/2018 tarihli ve 30426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin yirmi yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(27) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur.”
“(28) Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. ve 8. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun tabii veya tesviye edilmiş zeminden en fazla  3.50 m. yükseldiği noktalarda bina üstten bir kat kademelendirilir. Her bir kademenin boyu 6.00 m.’den aşağı olamaz.”
“(8) 40.00 m. ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde; bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe boyu 3.00 m. olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(8) Kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması amacıyla yapılan mimari çözümlerde en düşük yol kotunun altına düşülmemesi şartıyla bahçe tesviyesine ilişkin hususlar avan proje ile belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir. Ancak; arka bahçelerde bina köşe noktalarının -1.80 kotundan düşük olması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasına göre tesviye yapılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 m., asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlarda 4.50 m.,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.”
“(4) Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve bodrum kat dahil kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda, zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Yapı kitlesinde (Örneğin H,T,L vb. şekilde olan yapı kitleleri) cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmalar birbirine 6.00 metreden fazla yaklaşamaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “55.” ibaresi “58.”, 60. maddesinin 1.fıkrasında yer alan “55.” ibaresi “58.” 61. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “57.” ibaresi “60.”, 67. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “54.” ibaresi “57.” ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “57.” ibaresi “60.”, 71. maddenin 2. fıkrasında yer alan “57.” ibaresi “60.”, geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “67.” ibaresi “70.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“(3) 1/10/2017 tarihinden önce ruhsat alınmış yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılabileceği gibi mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olan ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak kaydıyla 5. maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen %30 sınırı ile yirmi altıncı fıkrasında belirtilen kademe şartı olmaksızın, bu Yönetmeliğe göre de sonuçlandırılabilir. Bu durumda 0,00 kotunun altı ve üstü ayrı ayrı değerlendirilerek emsal hesabı yapılır. Ancak tamamen gömülü bodrum katlarda yapılacak ortak alan otoparklar için ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak şartı aranmaz.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here