Kentsel Dönüşümde Arsa Paylarının Satışı

2
5999
 • Riskli alanlar, rezerv alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların min. 2/3 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satışı için;
  • Maliklerin min. 2/3 çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı, sözleşme veya vekâletname örnekleri vs. belgeler,
  • Maliklerin min. 2/3 çoğunluğu ile alınan kararın ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin karara katılmayan malike bildirilerek kabulü için 15 gün süre verildiğine dair belgeler,
  • 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere ait taşınmazların lisanslı değerleme kuruluşlarınca tespit edilen değerine ilişkin belgeler,
 • Satışı yapılacak arsa paylarının malikleri, adres bilgileri ile birlikte yazılı olarak Müdürlüğe abaşvurur.
 • Satış işleminin yapılabilmesi için yapıların yıktırılmış olması gerekmez.
 • Rayiç değerini tespit etmek ve satış gerçekleştirmek üzere müdürlük bünyesinde, min. 3 kişiden oluşan “Bedel Tespiti ve Satış Komisyonu” oluşturulur. Rayiç değer, maliklerce lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan değer de gözetilerek bedel tespiti komisyonunca belirlenir.
 • Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, maliklere ve yükleniciye tebliğ eder. Yapılan araştırmaya rağmen arsa payları satılacak olan malike ve adresine ulaşılamaz ise satış işlemi gıyabında yapılır.
 • Tebliğ ile birlikte, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün beyanlar hanesine “6306 sayılı kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın devrini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı” belirtmesinin yapılması tapu müdürlüğünden yazılı olarak istenilir.
 • Satışı yapılacak payın üzerinde ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi hakların bulunması, satış işlemine engel teşkil etmez.
  • Belirtilen haklar satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında, satış bedelinin yatırıldığı banka hesabına malike ödeme yapılmaması için bloke koydurulur ve durum ipotek, haciz ve intifa hakkı gibi hakların alacaklısına veya ilgili icra müdürlüğüne veya mahkemeye bildirilir.
  • Tapu kaydındaki haklar ve şerhler satış sonrasında müdürlüğün talebi üzerine tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilir.
 • Açık artırmaya min. 2/3 çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın yapıldığı salona alınabilir.
 • Komisyon başkanınca, satışa çıkarılan arsa paylarına ilişkin bilgiler katılanlara bildirilir, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan sözlü olarak pey (teklif) sürmelerini istenir. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak pey sahibi tarafından imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek taliplerin, keyfiyeti arttırma tutanağına yazması ve imzalaması zorunludur.
 • Komisyon, rayiç bedelden az olmamak üzere en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını karara bağlar ve bu paydaş satış bedelinin 7 gün içerisinde bankaya yatırır. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise, pey süren diğer maliklere sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran paydaşa satış yapılır.
 • Açık arttırma ile satışa iştirak eden paydaş olması halinde belirlenen rayiç değerinden az olmamak üzere bu paydaşın vereceği teklif geçerli olur.
 • Satış bedelinin yatırılmasından sonra satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil edilir ve  yeni tapu kaydı Müdürlüğe gönderilir ve payı satılanlara bilgi verilir.
 • Satış işlemi tamamlanıp komisyonca karara bağlanmadan evvel, 2/3 bçoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin 2/3 çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri ve yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını beyan etmeleri halinde kendilerine süre verilir. İhale arttırma tutanağı bu maliklerce de imzalanır. Komisyonca verilen süre içerisinde sözleşmenin ve diğer belgelerin anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalanarak Müdürlüğe verilmesi halinde, satış işlemi geçersiz sayılır. Satış işleminin geçersiz sayıldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde, satış günü 2/3 çoğunluk ile alınan karara katılma iradesi gösteren paydaşlarca yeniden anlaşmama iradesi gösterilmesi veya daha evvel imzalanan belgelerin iptal edilmesi halinde yeniden satış işlemi yapılmasına gerek olmadan en yüksek bedeli teklif etmiş olan paydaşa, bu paydaşın kabul etmemesi halinde sonraki en yüksek bedeli teklif etmiş olan diğer paydaşlara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran paydaşa satış yapılmış sayılır. Satış işleminin geçersiz sayıldığı tarihten itibaren 90 günden fazla süre geçmesinden sonra yeniden anlaşmama iradesi gösteren paydaşların hisseleri için ise yeniden satış işlemi yapılması gerekir.
 

2 YORUMLAR

 1. Bilgiler çok güzel açıklanmış.bizimde aynı durumda bir binamız var.44/484 payda satış olacak.bu payı alırsak 

  Bize tapu devrinde kdv çıkarmı.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here