Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

0
4836
Riskli Yapıların Tespiti Hangi Binalar İçin Yapılabilir?
 • Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır.
 • İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.
Riskli Yapıların Tespiti Başvurusunu Kim Yapar?
 • Yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır.
 • Arsa paylı tapularda (kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış ise), arsa üzerinde fiilen bulunan yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması (tapuya şerh edilmiş ise) olması halinde, tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.
 • Malikler ya da kanuni temsilciler tarafından yapılmaz ise tespitler Bakanlıkça veya Bakanlığın talebi ile İdarece yapılır veya yaptırılır.
 • Tarihi yapıların riskli yapı tespiti yapı maliklerinin talebine istinaden yapılır. Tespit, kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna bildirilir ve bu kurulun alacağı karara göre uygulama yapılır.
 • Riskli yapı tespiti talebi için gereken evraklar:
 • Talebe ilişkin dilekçe,
 • Güncel tapu durum belgesi,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir.
 • Riskli yapı raporu örneği 10 iş günü içinde tespiti kurum yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye gönderilir.
 • Raporlar Bakanlıkça incelenerek 10 iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tapu müdürlüğüne gönderilir.
 • Tapu müdürlüğünce, riskli yapı tespitine karşı 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilerek aynî ve şahsî hak sahiplerine bildirilir.
 • Aynî ve şahsî hak sahiplerine
 • Arsa paylı tapularda, yapının arsa malikleri dışında bir başkasına ait olması durumunda yapı sahibine;
 • Arsa üzerinde birden fazla yapı olması ve riskli yapının arsa maliklerinden sadece bazılarına ait olması durumunda ise yapının sahibi olan hissedarlarına,
 • Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince 15 gün içinde itiraz edilebilir.
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here