Geliştirme Alanlarında Teknik Altyapı Katılım Payı

0
5972
Geliştirme alanlarında inşaat ruhsatı alınabilmesi için bölgenin yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması, şarttır.
  • Yol, pis su ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara yapı ruhsatı verilir.
  • Parsellerin hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik alt yapı bedelini % 25 peşin ödeyip geri kalan % 75’ini alt yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç 6 ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir.
  • Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamak zorundadırlar.
  • Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının 2 tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça yapı ruhsatı verilmez.
  • Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri ilgili şahıs veya kurumlarınca yapılmışsa belediye tarafından altyapı hizmetleri nedeniyle bedel alınmaz.
  • İmar alanlarında yol teknik altyapı bedel tahsilinin uygulamaya girdiği 1957 yılından sonra Yapı Ruhsatı ve İskan alınmış ve daha sonra yıkılarak yenisi yapılan veya yapılacak binalardan Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma izin belgesi ibraz edilmesi halinde stabilize yol teknik altyapı katılım bedeli alınmaz.
  • Yerleşik alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sosyal altyapının yenilenmesi gereken durumlarda, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır.
 
 
 
 
 
 
Not: İmar Kanunu’ndan alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here