İnşaat Ruhsatı Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

0
7952
İnşaat ruhsatı başvurusu için gereken evraklar aşağıda yer almaktadır: 
 • Dilekçe,
 • İmar durum belgesi,
 • Yol kotu tutanağı,
 • Kanal kotu tutanağı,
 • Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,
 • Aplikasyon krokisi,
 • Tapu kayıt örneği ya da tapu kayıt örneği yerine geçen aşağıdaki belgeler:
 • İlgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi,
 • Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı,
 • Bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge,
 • Kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır.
İlgili idare başvuru tarihinden itibaren aşağıdaki süreler içerisinde verir:
 • İmar durum belgesi (2 iş günü)
 • Onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu (2 iş günü)
 • Yol kotu tutanağı (5 iş günü)
 • Kanal kotu tutanağı (5 iş günü)
 • Kanal kotu tutanağı (3 iş günü) (su ve kanalizasyon idaresi tarafından düzenleniyor ise)
Maliklerin Muvaffakatı Hangi Durumlarda Alınır?
 • Ruhsat ve eki onaylı projelere parsel maliklerinin muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.
 • Aynı parselde bağımsız blokların birinde; parseldeki bağımsız bölümlerin arsa paylarını, ortak alanları, blokların konumlarını, bloğun emsalini, inşaat alanını, yüksekliğini ve kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla yapılan tadilatlarda sadece tadilat yapılan blok maliklerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılır. 
 • Süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde bütün maliklerin muvafakati aranmaz.
 • Yapı sahibi, müteahhidi, şantiye şefi ve fenni mesul değişikliği başvurularında ruhsat eki projelerin yeniden onaylanması etüt ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının yeniden alınması gerekli değildir.
 • Mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlarda maliklerin tamamı başvurmadıkça ruhsat iptal edilemez.
Hangi Durumlarda Yapı Ruhsatı Düzenlenemez?
 • Ruhsatsız yapı bulunan parsellerde,
 • Yürürlükte olan imar planı bulunmayan parsellerde,
 • Mülkiyeti sorunlu olan parsellerde,
Diğer
 • Bu belgelerin bu süreler içinde verilmemesi halinde gerekçesinin, başvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
 • Kanal kotu tutanağı düzenlenmemesi ruhsat verilmesine engel değildir. Ancak, yapılacak temel üstü vizesinde bu belgenin idareye verilmesi ve kanalizasyon bağlantısına dair projenin bu tutanağa göre hazırlanması zorunludur. Aksi halde yapının inşasının devamına izin verilmez.
 • Plan veya mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadıkça, ruhsat taleplerinde sunulacak onaylı imar durum belgesi ile projelerin geçerliliği devam eder.
 
 
Not: Planlı Alanlar İl İmar Yönetmeliğinden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here