Belediye Encümeni Nedir? Hangi Kararları Alır?

0
16741

Belediyelerin karar organlarından biirdir. Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında toplanır.

 • Büyükşehir belediye encümeni 10 üyeden,
 • İl Belediyeleri’nde ve nüfusu 100.000 üzeri belediyelerde 7 üyeden,
 • Diğer belediyelerde 5 üyeden oluşur.
 • Büyükşehirlerde belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına Genel Sekreter başkanlık eder.
 • Diğer belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümenin Görev ve Yetkileri

 • Stratejik plân, yıllık çalışma programı ve bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
 • Kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
 • Süresi 3 yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 2.düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Encümen Toplantısı

 • Belediye encümeni, haftada 1’den az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
 • Belediye Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

 

 

 

 

 

Not: Belediye Kanunu’ndan alınmıştır.

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here