DOP Alanı ve KOP Alanı Arasındaki Farklar

0
12080
Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir?
Düzenleme ortaklık payı (DOP), 18. Madde Uygulama Yönetmeli­ğinin 4/c maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır;
“Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden % 40`e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tesbit edilen karşılığı bedeldir. “
 
Tescile konu olmayan kullanımlar
 • Yol,
 • Meydan,
 • Park,
 • Otopark,
 • Çocuk bahçesi,
 • Yeşil saha,
 • Terminal ve toplu taşıma istasyonu,
 • Pazar yeri,
Tescile konu kullanımlar
 • Ibadet yeri,
 • Karakol
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumları,
Maksimum DOP Oranı Nekadardır?
18. madde uygulaması sırasında bedelsiz kesilebilecek maksimum DOP oranı %40’tır. Bölgede gereken DOP alanının az olması durumunda gereken alan kadar DOP kesintisi yapılır, %40’a tammalanmak zorunda değildir.
18.madde uygulaması düzenleme sahasında bulunan parsellerin tümünden eşit oranda DOP kesintisi yapılır, müstakil parsel oluşturulamaması durumunda komşu parsel malikleri ile hissedar olabilirler.
Bir parselde birden fazla imar uygulaması yapılabilir, fakat bir parselden bir defadan fazla DOP kesintisi yapılamaz. İlave alan gerekmesi durumunda kamulaştırma yapılması gerekmektedir.
 
DOP Oranının %40’tan Fazla Çıkması
DOP oranının %40’dan fazla çıkması durumunda ilave alan ihtiyacı aşağıdaki şekilde karşılanır:
 • Bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalar tahsis edilir.
 • Bu düzenleme sahasındaki belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; umumi hizmetlere rastlayan kısımların belediyeye devirleri sağlandıktan sonra aynı maksada tahsis edilirler.
 • Bunlar da yetmediği takdirde, aşağıdaki sıraya göre kamulaştırma yapılır:
 • Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanından başlamak üzere, müstakil imar parselleri ayrıldıktan sonra arta kalan miktarları,
 • Alanları en küçük bir imar parseli alanının ¼’ünden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüğünden başlanarak yeteri kadarı,
 • Tamamı yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarı,
15.-16. Maddeye Göre Terk yapılmış Parselde DOP kesintisi nasıl yapılır?
 
Daha önce 18. madde uygulamasını beklemeden 15.-16. maddeye göre terklerini yapmış olan parsel, 18. Madde uygulaması sırasında DOP kesintisi oranının yaptığı terkten daha fazla olması durumunda aradaki fark kadar DOP kesintisi yapılır.
Örnek 1:
15.-16. Maddeye göre %15 kesinti yapılmış 1.000 m2 parselin yer aldığı düzenleme sahasında daha sonra 18. Madde uygulanarak %20 DOP kesintisi yapılması gerekmesi durumunda bu parsel ilave %5 daha terk yapması gerekir.
 
Daha önce 15.-16. Maddeye göre yapmış olduğu terkin miktarı DOP kesintisi oranından fazla ise fazla olan kısım da iade edilmez.
Örnek 2:
Aynı parselde DOP kesintisi %10 olduğunda ise bu parselin fazla kesilen %5’lik kısmı sahibine iade edilmez. Hesaplamalar parselin ilk kadastral alan üzerinden yapılır.
 
Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis, Kamu Ortaklık Payı (KOP) Alanları Nelerdir?
Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.
KOP Alanları kamulaştırma yolu ile elde edilir.
 
Kamu Ortaklık Payı Alanları aşağıda yer almaktadır.
 • Kentsel Park,
 • Ağaçlandırılacak Alan,
 • Spor Alanı,
 • Okul Alanı,
 • Hastane,
 • Kreş,
 • Belediye Hizmet Alanı,
 • Diğer Resmi Tesis Alanları.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: 18. Madde uygulama yönetmeliğinden alınmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here