Binalarda Kot Verilmesi

0
22223
 • İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esastır.
 • Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.
 • Bir parselde 1’den fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre her bina için kendisine yakın yoldan
 • Viyadük, köprü gibi parsele giriş-çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele bitişik olmayan
 • Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değerlendirme yapılır.

Yoldan kotlandırma

 • Binalara, parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden kot verilir.
 • Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0,18 m. üstü olarak kabul edilir.
 • Kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.
 • Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür/tretuvar üst seviyesi, ilgili idare tarafından 10 iş günü içerisinde hazırlanacak projeye göre belirlenir.
 • Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun kot alınan noktaya göre en fazla 3,50 m. yükseldiği noktalarda binalarda kademe yapılması mecburidir.
 • Her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3,50 m. olmak zorundadır. Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak seviyesi dikkate alınarak üst katlarda da yapılır.
 • Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 4,50 m.’den aşağı olamaz. Son kademenin 4,50 m.’den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.
 • Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının en düşük yol kotundan 3,50 m.’den daha fazla kot farkı olması durumunda bina derinliği boyunca 5. ve 6. fıkralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.
 • 2’li blok yapılacak parsellerde kotlandırma, 2 parselin birleştiği noktadaki kaldırım üst kotundan yapılır.
 • % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 12,00 m.’den düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hizalarındaki en yüksek yol kotundan verilir.

Tabii zeminden kotlandırma

 • Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 10,00 m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi 12,00 m. veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.
 • Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre 3,00 m.’den yüksek olması durumunda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.
 • Bir yola cepheli veya 1’den fazla yola cepheli olup, üzerinde 1’den fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran 3,00 m.’den yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.
 • Tabii zeminden kotlandırmada, (±0.00) kotu binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur

 

Köşe başı parsellerde kotlandırma

 • Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot verilir.
 • Bu binalarda 11. maddenin 5. ve 6. fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılarak düşük kottaki yol için belirlenen bina yüksekliklerine uyulur.

 

İki yola bakan ara parsellerde kotlandırma

 • Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek kotlandırma yapılır.
 • Bu binalarda 11. maddenin 5. ve 6. fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılır.

 

 

Not: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here