Altyapı Katılım Payı Nedir?

0
6381
Altyapı Harcamalara Katılma Payları:
Belediyeler tarafından aşağıda 3 ana başlıkta toplanan katılım payları gayrimenkul sahiplerinden talep edilir:
 • Yol harcamalarına katılma payı:
 • Yeni yol açılması,
 • Mevcut yolların %40 veya daha fazla genişletilmesi,
 • Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,
 • Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,
 • Kanalizasyon harcamalarına katılma payı:
 • Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,
 • Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi,
 • Su tesisleri harcamalarına katılma payı:
 • Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,
 • Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı,
 
Payların tahakkuk şekli:
Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89. maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir.
            
Tahakkuk zamanı:
Harcamalara katılma payları, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra tahakkuk ettirilir. Tahakkuk cetvelleri 1 ay süre ile belediye ilan edilir, ayrıca mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.
 
Tahsilat:  
Payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte, peşin ödemelerde ise tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.
Bu gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi bilgilendirir eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
 
 
 
                                                                              
Not: 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikten alınmıştır.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here