18. Madde Uygulaması Nedir?

0
25743
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemidir.
 
18. Madde Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?
 • 18. Madde uygulaması imar planına uygun olarak yapılır.
 • Re'sen ya da ilgilisinin talebi ile yapılır, resen yapılanlarda hak sahiplerinin muvafakati aranmaz.
 • Belediye sınırları içerisinde belediyeler, belediye ve mücavir alan dışında ise valilik tarafından yapılır.
 • Uygulama alanı en az ada bazında yapılır ancak adanın bir kısmı imar planına uygun şekilde yapılanmış ise o zaman geriye kalan sahada 18. Madde uygulaması yapılabilir.
 • “Düzenleme Ortaklık Payı Oranı” (DOP) %40’dır. Daha önce terk yapılmamış alanlarda %40’a kadar bedelsiz arsa terki yapılabilir. DOP oranı planda gereken alana göre tespit edilir. Oranın %40’dan az olması durumunda DOP oranı daha az olacaktır.
 • Yukarıda belirtilen alanlar için gereken DOP oranının %40’dan fazla olması durumunda eksik kalan miktar kamulaştırma yolu ile tamamlanır.
 • Herhangi bir parselde parselin bir kısmının kamulaştırılırsa, DOP kamulaştırmadan arta kalan alan üzerinden ayrılır.
 • DOP olarak kesilen arsalar aşağıdaki umumî hizmetler için nullanılır ve başka maksatlarla kullanılamaz.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumları,
 • Yol,
 • Otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol,
 • Su yolu,
 • Meydan,
 • Park,
 • Otopark,
 • Çocuk bahçesi,
 • Yeşil saha,
 • İbadet yeri,
 • Karakol.
 • DOP kesintisi 1 defaya mahsus kesilebilir.
 • Herhangi bir parselde birden fazla 18. Madde uygulaması yapılabilir ama ilave kesinti yapılamaz.
 • Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.
 • Düzenleme sahası içinde yapı olup olmaması önemli değildir. Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre korunmasında sorun olmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün olmayan yapılar ise, birden fazla imar parseline de bulunabilir.
 • İmar uygulamasına giren bütün parsellere karşılık olarak bir yer müstakil, hisseli ya da kat mülkiyeti esasına göre verilir. Yani DOP kesintisinden sonra geriye kalan alanın bağımsız bir imar parseli oluşturmuyor diye bedele dönüştürülmesi mümkün değildir.
 • Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmaya devam eder.
 • Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.
 • Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında esaslı tamir izni verilemez.
 • Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere inşaat ruhsatı verilebilir.
 • Bu maddenin uygulanmasında belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.
 • Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları ve satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.
 • Düzenleme sahasının sınırları içinde imar planına göre konut (iskan) alanı olması gerekir. İmar uygulaması 1/1000 ölçekli imar planında iskana ayrılmış alanlarda uygulanır. Bunun dışında tamamı sanayi alanı, tarımsal alan ve yapı yasağı getirilen alanlar gibi iskana açık olmayan yerlerde imar uygulaması yapılamaz.
 • Kural olarak belediye encümeni ya da İl İdare Kurulunca onaylanan imar uygulaması sonuçlarının tapu idaresince tescili yapılır.
 
 
 
 
Not: İlgili kanun ve yönetmeliklerden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here